Aterpeen estaldurak / Coberturas de Refugios

 

«Coberturas de Refugios: Información Importante para Clubes y personas federadas»

El pasado 12 de noviembre tuvo lugar en Agurain la segunda asamblea anual ordinaria de la EMF-FVM. En la misma quedaron aprobados tanto el presupuesto como las actividades 2023.
Igualmente fue aprobada con el voto afirmativo de todos los clubes presentes -salvo dos abstenciones- la adhesión a la recientemente creada «Asociación Correspondencia de Refugios».
Dicha asociación reúne a todos los refugios de las federaciones catalana, aragonesa, navarra y asturiana -socios fundadores de la misma- así como a aquellos refugios pertenecientes a otras federaciones autonómicas que se adhieran en un futuro próximo a la citada asociación. Ello implica que todos los refugios pirenaicos peninsulares así como los refugios asturianos de Picos de Europa han pasado a pertenecer y organizarse de acuerdo a esta nueva asociación al margen de la Fedme.
Una vez adheridos, y por el precio de 1€ por federado que sale del presupuesto anual de la EMF-FVM, la nueva asociación concede a todas las federadas y federados vascos los descuentos en dichos refugios que hasta la fecha solo era posible disfrutar si se obtenía lalicenc ia Fedme. Por lo tanto, en 2023 es suficiente obtener la licencia vasca para los refugios de las 4 federaciones citadas (Pirineos peninsular y Picos de Europa asturianos) y de aquellas que en un futuro próximo se adhieran.
La licencia Fedme seguirá siendo un requisito para obtener descuentos en los refugios de aquellas federaciones autonómicas que decidan no adherirse a esta nueva asociación así como para los refugios en el extranjero.

“Aterpeen estaldurak: Informazio garrantzitsua klub eta pertsona federatuentzat”

Joan den azaroaren 12an, EMF-FVMren urteko bigarren ohiko batzarra egin zen Agurainen. Bertan, 2023ko aurrekontua eta jarduerak onartu ziren.
Era berean, bertaratutako klub guztien baiezko botoarekin onartu zen – bi abstentzio izan ezik – sortu berri den «Asociación Correspondencia de Refugios» elkartearekin bat egitea.
Elkarte horrek Kataluniako, Aragoiko, Nafarroako eta Asturiasko federazioen aterpe guztiak biltzen ditu -elkarte hori sortu zuten bazkideak-, bai eta etorkizunean elkarte horretara atxikiko diren beste federazio autonomiko batzuetako aterpeak ere. Horrek esan nahi du penintsulako Pirinioetako aterpe guztiak eta Asturiasko Europako Mendien aterpeak elkarte berri horren kide izatera pasatu direla eta elkarte horren arabera antolatuko direla, Fedmetik kanpo.
Atxiki ondoren, eta EMF-FVMren urteko aurrekontutik ateratzen den federatu bakoitzeko 1€ren truke, elkarte berriak euskal federatu guztiei deskontuak ematen dizkie aterpe horietan, eta orain arte Fedme lizentzia lortuz gero baino ezin ziren deskontuak egin. Beraz, 2023an nahikoa da Euskal lizentzia lortzea aipatutako 4 federazio horien (Pirinio penintsularrak eta Asturiasko Europako mendiak) eta etorkizun hurbilean atxikitzen direnen aterpeetarako.
Fedme lizentzia, aurrerantzean ere, elkarte berri honetara ez atxikitzea erabakitzen duten federazio autonomikoen aterpeetan deskontuak lortzeko baldintza izango da, baita atzerriko aterpeetan ere.

 

 

Carta coberturas de Refugios 2023

Aterpen estaldurak 2023